Đây là trang cung cấp thông tin cho khách hàng về các chính sách của Xưởng trong việc bán hàng, cam kết của xưởng, các quy định (thỏa thuận) với khách hàng…